Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2018

zlapmniezabiodra
Reposted fromtgs tgs viakokoloko kokoloko
zlapmniezabiodra
4341 b507 500
Reposted fromgplyr gplyr viakokoloko kokoloko
zlapmniezabiodra
8677 0463 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodprzykrywka podprzykrywka
4347 2367

July 08 2018

zlapmniezabiodra
0566 cf59 500

July 05 2018

zlapmniezabiodra
2213 5e0f 500
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasmutnazupa smutnazupa

July 04 2018

zlapmniezabiodra
Buntować się przeciw wam? A kto wy jesteście? Bezkształtna masa, amorficzny stwór, zatomizowany świat, tłum bez formy i konstrukcji. Waszego świata już nie można nawet rozsadzić. Sam się rozlazł.
— Sławomir Mrożek, Tango.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
zlapmniezabiodra
Reposted fromshakeme shakeme viarudosci rudosci
zlapmniezabiodra
Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaonlyhope onlyhope
zlapmniezabiodra
5317 24e1 500
Reposted frompampunio pampunio viaszyszka016 szyszka016
zlapmniezabiodra
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger viarudosci rudosci
zlapmniezabiodra
2151 6bc0
zlapmniezabiodra
5957 cca7 500
Reposted fromsavatage savatage vianieobecnosc nieobecnosc
zlapmniezabiodra
Faroe Islands
Reposted fromLogHiMa LogHiMa vianieobecnosc nieobecnosc
zlapmniezabiodra
2398 1553
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudosci rudosci
zlapmniezabiodra
7623 3929 500
Reposted fromPoranny Poranny viabottlegreen bottlegreen
zlapmniezabiodra

Rzeczy, których pożądasz, które chcesz mieć. Które możesz kupić za pieniądze. Być niewolnikiem rzeczy, to niewola jeszcze doskonalsza niż więzienie. To niewola doprawdy ideologiczna, bo tu już nie ma żadnej przemocy z zewnątrz, żadnego przymusu. To już sama tylko dusza niewolnicza niewolę sobie stwarza, bo niewoli łaknie.
— Sławomir Mrożek, Emigranci.
Reposted frommhsa mhsa viabarock barock
zlapmniezabiodra
2620 d7f3
zlapmniezabiodra
4641 90c3 500
Reposted fromtfu tfu viagitarowaaaA gitarowaaaA
zlapmniezabiodra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl