Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2019

zlapmniezabiodra
8570 6057 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
zlapmniezabiodra
8122 222f 500
Reposted fromthetemple thetemple viausagiaddict usagiaddict
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
1428 d04b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamental-cat mental-cat
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
1513 0bec
Reposted fromIriss Iriss viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
zlapmniezabiodra
1443 1274
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
Reposted fromshakeme shakeme viaponurykosiarz ponurykosiarz
zlapmniezabiodra

Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viajagodowykubek jagodowykubek
zlapmniezabiodra
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho

August 14 2019

zlapmniezabiodra
9463 e396
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaidosk8 idosk8
zlapmniezabiodra
Tym, co trwoży ludzi, nie jest to, co im się przydarza, ale znaczenie, jakie temu przypisują.
— Epiktet
zlapmniezabiodra
1099 f62a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagrarzynka grarzynka
zlapmniezabiodra
0933 6a2d 500
Reposted fromnyaako nyaako viakudlaty kudlaty

August 11 2019

zlapmniezabiodra
Reposted fromFlau Flau viatoxicsoul toxicsoul
zlapmniezabiodra
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli. Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
zlapmniezabiodra
1335 930b 500
Reposted fromnyaako nyaako viaplateau plateau
zlapmniezabiodra
8813 ac30 500
Reposted frompiehus piehus viabrystol brystol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl