Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

zlapmniezabiodra
9421 5c08 500
Reposted fromluron luron viablackheartgirl blackheartgirl
zlapmniezabiodra
7793 187a 500
Reposted fromSanthe Santhe vianieobecnosc nieobecnosc
zlapmniezabiodra
6969 5071
Reposted fromkerosine kerosine viamezalians mezalians
zlapmniezabiodra
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakinufa kinufa

April 16 2018

zlapmniezabiodra
Angażujemy się nie po to, by uporządkować świat, czy stworzyć go od nowa, ale po to, by kochać.
— Primo Mazzolari
Reposted fromavooid avooid
zlapmniezabiodra
Reposted fromsilence89 silence89 viaheartamess heartamess
zlapmniezabiodra

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
Reposted fromavooid avooid viaendlesslove16 endlesslove16
zlapmniezabiodra
Loneliness Is Dangerous, Harry Coren, 1955
Reposted fromDennkost Dennkost viaprzeniesienie przeniesienie
zlapmniezabiodra
“Czasami odpuszczenie sobie pewnych rzeczy jest aktem dużo większej siły niż dalsze trwanie przy nich i bronienie ich.”
— Eckhart Tolle
Reposted fromavooid avooid viaMisha Misha
zlapmniezabiodra
Nie od dziś wiem, że uciekam, kiedy zaczyna robić się poważnie, ale wiem też, że do tej pory nikt nie próbował mnie zatrzymać.
— J. Chodak

April 12 2018

zlapmniezabiodra
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer viaMountainGirl MountainGirl
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
4928 3392 500
Reposted frombirke birke viagreywolf greywolf
zlapmniezabiodra
Można milczeć i milczeniem kogoś ranić.
— Jan Twardowski - Dłużej niż na zawsze. Nie tylko aforyzmy
zlapmniezabiodra
4656 66bd 500
zlapmniezabiodra
6015 9c58
Reposted fromrainbowleos rainbowleos viaSurvivedGirl SurvivedGirl
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
8661 832a 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaxvcth xvcth
zlapmniezabiodra
3668 d9e6 500
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl