Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

zlapmniezabiodra
8297 f3b6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatobecontinued tobecontinued
0241 8594 500
zlapmniezabiodra
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viacoolstorybro23 coolstorybro23
zlapmniezabiodra
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viacoolstorybro23 coolstorybro23
zlapmniezabiodra
6794 69f7 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
8401 2cfd 500

jamespopsys:

Overground by James Popsys / taken on iphone 6

I’m on instagram too!

zlapmniezabiodra
4008 6144 500
Rex Preston
Reposted frombajzel bajzel viatobecontinued tobecontinued
zlapmniezabiodra
1037 f379 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viarepresja represja
zlapmniezabiodra
1037 f379 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viarepresja represja
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
6453 ecee 500
i feel you
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaedhell edhell
zlapmniezabiodra
A mnie się marzy kurna chata,
zwyczajna izba zbita z prostych desek,
żeby się odciąć od całego świata,
od paragonów, paragrafów i wywieszek.

Zaszyć się w kącie w kupie liści
tak, żeby tylko czubek nosa było widać,
nic nie zamiatać, nic nie czyścić,
nie kombinować, co się jeszcze może przydać.
— Jan Kaczmarek
Reposted fromcudoku cudoku viadygoty dygoty
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
6002 eb6b 500
Reposted fromrisky risky viaiamnotarobot iamnotarobot
zlapmniezabiodra
6002 eb6b 500
Reposted fromrisky risky viaiamnotarobot iamnotarobot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl