Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

7293 db92 500
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viaumie-ranko umie-ranko
zlapmniezabiodra
1944 df32 500
zlapmniezabiodra
1996 c9f3 500
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney
zlapmniezabiodra
1632 d366 500
zlapmniezabiodra
1632 d366 500
zlapmniezabiodra
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaeternaljourney eternaljourney
zlapmniezabiodra
Dni były puste, niepotrzebne i wlokły się bez końca, nie mogłem czytać, nie mogłem pracować, trzy razy dziennie chodziłem do kina na wszystkie popołudniowe i wieczorne seanse, bez wyboru, jak leciało, byle tylko jakoś zabić czas, byle jakoś zagłuszyć ów sowi głos, który nieustannie pohukiwał wewnątrz mnie.
— Milan Kundera, "Żart"
zlapmniezabiodra
4199 1bf0
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin
zlapmniezabiodra
7284 0456
Reposted fromniewychowana niewychowana viawarkocz warkocz
7476 ed07 500
Reposted fromtwice twice viawarkocz warkocz
zlapmniezabiodra
8480 9d8d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
zlapmniezabiodra
3828 7d65
Reposted fromgawkyblonde gawkyblonde viawarkocz warkocz
7747 f530 500

mienar:

pondering

February 19 2019

zlapmniezabiodra
4552 f197 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaRedHeadCath RedHeadCath
zlapmniezabiodra
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viadygoty dygoty
0602 cc5c 500
Reposted fromidiod idiod viamyfuckingreality myfuckingreality
zlapmniezabiodra
9460 8337 500
Reposted frompiehus piehus vialiona liona
zlapmniezabiodra
4782 a9f6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaspecialneeds specialneeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl