Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

zlapmniezabiodra
1898 c9ed
Reposted fromlaters laters viamikrokosmos mikrokosmos
zlapmniezabiodra
3552 5c5e 500
Reposted frommadzi28 madzi28 viamikrokosmos mikrokosmos
zlapmniezabiodra
5822 c77f 500
zlapmniezabiodra
Nigdy nie wie się, co poradzić z tym krzykiem, co odzywa się w nas samych.
— Czesław Miłosz
zlapmniezabiodra
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Z. Celmer
Reposted fromyourtitle yourtitle vianiskowo niskowo
zlapmniezabiodra
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
6327 a28f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viakhal khal
zlapmniezabiodra
6635 f09f 500
Reposted frommyrla myrla viamoai moai
4784 6f78 500
Reposted frombrumous brumous viakhal khal
5583 7ea9
Reposted frombrumous brumous viakhal khal
5581 03ef 500
Reposted frombrumous brumous viakhal khal
2513 70ef 500

Nasicomy Foto - We Will Rise
Full Credit List — http://www.darkbeautymag.com/2017/09/nasicomy-foto-we-will-rise/

Reposted fromcuty cuty viaskit skit
3477 d35d
Reposted frombrumous brumous viakhal khal
zlapmniezabiodra
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakhal khal
zlapmniezabiodra
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny. 
Reposted fromlovvie lovvie viakhal khal
zlapmniezabiodra
8565 e400 500
Reposted fromslodziak slodziak viamikrokosmos mikrokosmos
zlapmniezabiodra
6506 1342 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamikrokosmos mikrokosmos
1898 ac96 500
Reposted frombrumous brumous viakhal khal
6130 7eac
Reposted frombrumous brumous viakhal khal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl