Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

zlapmniezabiodra
Przyjeżdżam do domu, kładę się i mam straszny szum w głowie, od siebie. Huczy mi wszystko to, co powiedziałam, zrobiłam, przemyślałam w ciągu dnia, czym się namartwiłam, z czego się śmiałam, co mnie zastanowiło, ucieszyło...
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viaAvinashi Avinashi
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viacotarsky cotarsky
zlapmniezabiodra
1402 4a33 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakeeplooking keeplooking
zlapmniezabiodra
2476 abd5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakeeplooking keeplooking
zlapmniezabiodra
6215 2f13
Reposted fromEtnigos Etnigos viakeeplooking keeplooking
zlapmniezabiodra
6690 78ad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakeeplooking keeplooking
zlapmniezabiodra
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viakeeplooking keeplooking
zlapmniezabiodra
7431 08b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakeeplooking keeplooking
zlapmniezabiodra
7212 642f 500
Reposted fromrisky risky viakeeplooking keeplooking
6548 3fd0 500

olelov:

Norway, 2013

Reposted fromrichardgecko richardgecko viasyrena syrena
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viakeeplooking keeplooking
zlapmniezabiodra
Reposted fromshakeme shakeme viakeeplooking keeplooking
zlapmniezabiodra
1634 27fb 500
Reposted fromhrafn hrafn viakeeplooking keeplooking
zlapmniezabiodra
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakeeplooking keeplooking
zlapmniezabiodra
Niektóre historie się pamięta, a niektóre pamiętają ciebie i wyciągają rękę, żeby cię poddusić w najmniej spodziewanych chwilach.
— Mikrotyki, Paweł Sołtys
Reposted fromolewka olewka viakeeplooking keeplooking
zlapmniezabiodra
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife viakeeplooking keeplooking
zlapmniezabiodra
zlapmniezabiodra
5235 748a 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viakeeplooking keeplooking
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl